Ponuka
 
                        Referencie
 
                        Kontakt
 
                        Osobné
 
 
   
 • Realizácia projektov:
   - kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu
   - vedenie rokovaní s realizačnými firmami zabezpečujúcimi
     realizáciu projektu
   - kontrola vedenia stavebných denníkov a montážnych
     denníkov
   - preverovanie všetkých faktúr skôr, ako budú postúpené
     pre platbu podľa zmluvy
   - príjem a archivovanie všetkých spisov, plánov atď.
     vz�ahujúcich sa na realizáciu stavby
   - spolupráca s projektantom pri zabezpečovaní súladu
     realizácie stavby a projektu
   - kontrola dodržiavania podmienok podľa stavebného
     povolenia a opatrení štátneho dohľadu po dobu realizácie
     diela
 •